diumenge, 17 d’abril del 2016

Assemblea anual de FAPA

El passat dia 15 d'abril tengué lloc la

XXVIII Assemblea General Ordinària de FAPA Mallorca

 
 La XXVIII Assemblea General Ordinària se celebrà el passat divendres 15 d’abril de 2016, a les 20.00 hores en primera convocatòria i a les 20.30 hores en segona convocatòria a l'Edifici Sa Riera (primer pis). C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2 Palma. S'hi tractaren els punts següents:
1. Dictamen de la comissió de credencials
2. Lectura i aprovació, si s’escau, d’actes anteriors
3. Informacions i propostes de caràcter general
4. Ratificació d’altes i baixes d’APIMAS associades
5. Aprovació, si s’escau, de la Memòria de gestió i Memòria econòmica de l’any 2015
6. Aprovació, si s’escau, del Projecte d’activitats i Projecte de Pressupost de l’any 2016
7. Precs i preguntes 
Assistència de l'APIMA Blanquerna

El nostre president assistí a l'Assemblea. Més endavant publicarem una entrada amb els acords i els punts més destacats.