diumenge, 15 d’abril del 2012

Acta 5 de març


ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L'ASSEMBLEA DE L'ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DEL CPC BLANQUERNA DE MARRATXÍ
Núm. reunió: 1/2012
Dia: 5 de març de 2012
Hora: de 18:05h a 20:05h.
Lloc: Col·legi Blanquerna, carrer Es Caülls, 21 Es Pont d´Inca (Marratxí)

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura de l'acta anterior. 
2. Subvencions Ajuntament de Marratxí/escola.
3. Transport Escolar.
4. Escoleta Matinera.
5. Activitats Extraescolars.
6. IES Marratxí/IES Sant Marçal.
7. Diades Familiars.
8. Grups de Treball i Organització.
9. Elecció nou president.
10. Precs i preguntes.

ACORDS ADOPTATS:
1. Es llegeix l'acta anterior (4/2011) i s'aprova sense objeccions.

2. S´explica el punt 4 de l'acta anterior referent a les ajudes al col·legi. Es comenta que aquest any el Govern Balear no donarà cap tipus d'ajuda a les APIMA i que la subvenció de l'Ajuntament de Marratxí encara està pendent de sortir. Sense aquestes subvencions l'associació es quedaria sense una part important d'ingressos, per tant les ajudes al col·legi s'haurien de replantejar.
Es decideix mantenir les ajudes per aquest any pactades en l'anterior assemblea amb les aportacions dels socis i altres ingressos que té l'APIMA. A la propera assemblea es decidirà què fer el següent any. 

3. S'ha comentat amb l'Ajuntament aquest tema, ja tractat àmpliament en el punt 5 de l'acta anterior. La contestació és que l'Ajuntament no pot fer res per solucionar el transport escolar per a aquest curs, a més la Conselleria no va donar alternatives per solucionar el problema i no canviarà les rutes.
Es recalca que el transport escolar no és un tema de l'APIMA, només som part implicada i mediadora en el conflicte. Es preveu que pel tema de la crisi hi haurà més retallades en aquesta àrea i un empitjorament de la situació actual. 

4. En els últims mesos ha disminuït l'afluència de nins a l'escoleta matinera, per tant el balanç d'ingressos i despeses en gener i febrer d'aquest any ha estat negatiu, aproximadament uns 300 euros menys per mes. Es proposen dues possibles solucions: 
 
a) Augmentar el preu del tiquet i la mensualitat o b) Comentar amb CIRE i passar de 4 monitors que hi ha actualment a 3. Amb això les despeses mensuals pasarien de 1510 a 1130 euros mensuals quedant el balanç nivellat.
Es decideix l'opció b per unanimitat. En el cas que el nombre de nins augmenti en els proprers mesos es decideix delegar en la junta directiva la decisió d'augmentar de nou el nombre de monitors. Es realitzarà un seguiment de la situació.

5. S'han rebut dues queixes de les activitats extraescolars referent al fet que en algunes no es compleixen els objectius proposats a l'inici del curs. S'ha comentat amb CIRE aquet tema i ens han assegurat que totes les activitats es cenyeixen al que descriu el fullet informatiu de l'activitat que es va passar a l'inici del curs. Ningú a la sala té cap objecció al respecte.

6. Es va tractar en el consell escolar el tema de l'IES Sant Marçal. Des de l'Ajuntament de Marratxí es va comentar que aquest assumpte està bastant aturat actualment pel fet que no està aprovat en els pressupostos de l'any en curs. En teoria l'IES Sant Marçal té prioritat sobre el de Santa Maria, però això pot canviar en funció de la pressió que es faci per cadascuna de les parts implicades. El problema vindrà l'any que ve a causa de la sobresaturació existent. Es va assegurar en el consell escolar que començarà la primera línia el curs que ve en el nou institut.

7. Malgrat que tots estem d'acord amb les diades familiars, de moment no s'ha rebut cap idea organitzativa. Després de Setmana Santa ja es podrien iniciar les diferents diades. Seria convenient que algun soci pogués coordinar l'organització de les diferents diades.

8. A causa de la càrrega de treball que genera l'APIMA es proposa la delegació de determinades tasques amb la creació de grups de treball liderats per algun soci o vocal de la junta tal com ve descrit en els estatuts de l'associació. També es proposa la creació de la figura de vicepresident/a per ajudar en les gestions del president/a. Se'n demanen candidats.
S'expliquen cadascuna de les tasques i la importància d'aquestes a tots els socis. Es proposen les activitats i candidats (demanau l'acta completa per saber-ne més detalls).
Totes aquestes activitats seran coordinades pel president/a i el vicepresident/a, un cop al mes l'encarregat presentarà a la junta un informe detallat de les seves actuacions.
La junta directiva es reunirà en els propers dies per analitzar i coordinar aquesta proposta amb els candidats. S'aprova sense objeccions.

9. L'actual president explica de nou la necessitat de dimitir del seu càrrec per les raons exposades en l'anterior assemblea. De moment no s´ha presentat cap candidat formalment. Es decideix la creació del càrrec de vicepresidenta tal com consta en els estatuts (més detalls a l'acta completa).
Es realitzarà una reunió de la junta directiva per decidir el càrrec de president si no hi ha cap candidat. El secretari explica que segons els estatuts en aquesta situació el càrrec de president interí hauria de recaure en el vocal de la junta amb més edat fins que hi hagi un candidat ratificat en assemblea.

10. Precs i preguntes:

-El president explica que el col·legi ens ha comunicat la realització d'uns cursos formatius per a pares i mares. L'APIMA facturarà aquest curs en els seus comptes, ja que el col·legi no pot per raons legals.

-El representant de l'APIMA al consell escolar no s'ha presentat a les últimes reunions i ha estat impossible contactar amb ell. Es decideix un canvi (vegeu acta completa). S'aprova per unanimitat.

-Es comenta que els banys de les nines segueixen sense arreglar-se. Es comentarà amb el col·legi aquesta petició per poder donar explicacions. 
 
Es dóna per finalitzada l'assemblea a les 20:05h.